Legislativa

Legislativa

Při poskytování služeb deratizace, dezinsekce a dezinfekce se musíme řídit určitými normami a pravidly. Když se rozhodnete využít naše služby, zajistíme, že vše bude probíhat v souladu s právními normami.

Základní předpisy

Zákon o veřejném zdraví č. 258/2000 Sb. vyžaduje provádění opatření k likvidaci a omezení škodlivých organismů.

Biocidy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 se týká uvádění biocidních produktů na trh a jejich používání, kde uvádění na trh a používání neschválených produktů je zakázáno, pokud se členské státy EU nepodřídí tomuto nařízení nebo nemají výjimku na přechodné období.
Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách č. 324/2016 Sb. zahrnuje začlenění nařízení 528/2012 do české legislativy, reguluje podmínky pro uvádění biocidů na český trh, vymezuje kompetence úřadů a sankce za porušení pravidel a uvádí přechodná ustanovení.
Zákon č. 120/2002 Sb., který se zabývá podmínkami pro uvádění biocidních přípravků a látek na trh, momentálně platí s dodatky o změnách v ochraně veřejného zdraví, veterinárního zákona a obsahuje ustanovení o účinnosti a přehled typů biocidních přípravků.

Práva zvířat

Zákon o ochraně zvířat proti týrání č. 264/1992 Sb. uvádí, že deratizace musí respektovat specifické právní předpisy v oblasti zdraví a ochrany zvířat.
Veterinární zákon č. 166/1999 Sb. definuje požadavky na chov a zdraví zvířat a výrobu živočišných produktů. Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. nastavuje zásady pro ochranu přírody a specifikuje, jaké druhy nesmí být ovlivněny aktivitami DDD.

Systém HACCP

Nařízení o hygieně potravin č. 852/2004 od EP a rady ES určuje hygienické standardy pro podniky v oblasti potravinářství ve všech fázích produkce. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích č. 110/1997 Sb. klade na výrobce a distributory potravin a tabákových výrobků povinnosti a řídí státní dozor nad dodržováním těchto povinností.